NORMER
I samhället finns föreställningar om hur människan bör vara och hur hen bör handla. Dessa föreställningar kallas normer och företräds av idealbilder som visar vad som anses önskvärt av majoritetssamhället.

normkritik mindmap

NORMKRITIK SOM METOD
Normkritisk metod innebär att rikta fokus på normerna och synliggöra deras strukturer och utrymme, samt hur de skapas, upprätthålls och reproduceras. Ljuset riktas mot vilka konsekvenser de medför för personer som inte omfattas av normerna, där personen på en arbets- eller studieplats kan känna känslor av att inte vara accepterad eller trygg. Genom fokus på normer stimuleras nya kreativa vägar för att främja likabehandling.

VARFÖR NORMKRITIK?
En inkluderande arbetsmiljö innebär att företagets-, organisationens- eller myndighetens alla anställda få vara den hen är, oavsett sexualitet, könsidentitet, könsuttryck, kön, funktion osv. Att belysa och medvetandegöra normer i verksamheten skapar förutsättningar för att nå trygghet och full arbetspotential.

Limbido arbetar med att synliggöra normer och hjälper företag, organisationer och myndigheter att kompetensutveckla personal för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats.


Läs om våra tjänster >>>