Funktionsnormer
Funktionsnormer handlar om föreställningar om funktionalitet och friskhet och förutsätter att alla har samma funktionsvariation som friskhetsnormativa människor har. Om en person sammanfaller med friskhetsnormativiteten har den en fullgod funktion, medan personen som inte gör det lever med en funktionsvariation som samhället inte förväntar sig. Detta innebär kort sagt att personens kropp på ett eller andra sätt bryter mot normer som samhället är anpassat efter.

I Diskrimineringslagen återfinns detta i diskrimineringsgrunden ’funktionsnedsättning’, samt regleras av så kallad bristande tillgänglighet.* LIMBIDO arbetar för att öka kunskapen om funktionsnormer och belysa dessas uttryck och närvaro.


Funkis


En väg bort från friskhetsnormer!

Att beröras av funktionsnormer handlar om att ha en funktionsvariation som inte är friskhetsnormativ, vilket kan medföra konsekvenser i form kränkningar, diskriminering och trakasserier. Personen som inte är friskhetsnormativ kan stöta på hinder i strävan efter att få fri tillgång till de möjligheter den friskhetsnormativa har. Vi på LIMBIDO arbetar med att öka kunskapen om hur funktionsnormer kommer till uttryck och verkar på arbetsplatser. Genom att synliggöra funktionsnormer kan vi skapa en inkluderande arbetsmiljö så att all personal kan betryggas och uppnå sin fulla potential.

LIMBIDO utbildar er arbetsplats om funktionsnormers bildande, verkan och upprätthållande samt erbjuder normkritiska paketlösningar. För ett effektivt likabehandlings- och antidiskrimineringsarbete kan LIMBIDO hjälpa er organisation eller företag att verka för samtliga medarbetares lika villkor.


Läs mer om våra tjänster >>>


* Bristande tillgänglighet definieras av Diskrimineringsombudsmannen vara när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.